Select Page

โครงสร้างการบริหารงานและหน่วยงานในสังกัด

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ออกเป็น 9 ส่วน  2 กลุ่มงาน  และ 2 ศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้

1. ส่วนอำนวยการ
2. ส่วนอุทยานแห่งชาติ
3. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
4. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
5. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
6. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
7. ส่วนจัดการต้นน้ำ
8. ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
9. ส่วนประสานงานด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
10.กลุ่มงานวิชาการ
11.กลุ่มงานกฎหมาย
12.ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

 

          1) ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่ดังนี้

 1. งานสารบรรณส่วนกลางของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 2. งานด้านการเงินและการบัญชีของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 3. งานด้านบุคลากรของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 4. งานด้านนโยบายและแผนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 5. งานอาคารสถานที่และการสื่อสารของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 6. งานด้านการพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 7. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 มอบหมาย

           2) ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่ดังนี้

 1. งานแผนงานและงบประมาณ กำหนดแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความสมบูรณ์ โดยยึดแนวทางตามแนวพระราชดำริ
 2. งานประสานความร่วมมือ ผลักดันแนวพระราชดำริและประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
 3. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จัดแสดงนิทรรศการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่  แนวพระราชดำริ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกรูปแบบ
 4. 4. ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการรับเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. งานฎีกา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาการขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงาน ก.ป.ร. และหน่วยงานต่าง ๆ
 6. งานขยายผลดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสนองงานพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผล          การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน
 7. งานโครงการพิเศษ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า บ้านโพนสิม เมืองไกรสอนพรหมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโครงการพิเศษอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          3) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  มีหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแลและประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

           4) ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  มีหน้าที่ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
 3. ดำเนินการศึกษา วิจัยความรู้ทางวิชาการและวิทยาการสมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

          5) ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  มีหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดแผนปฏิบัติการรวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการปลูกป่า บำรุงดูแลรักษาสวนป่า การฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์
 3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 4. ดำเนินการจัดทำปรับปรุง สำรวจ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่พื้นที่ป่า สำรวจออกแบบ และจัดทำหลักเขต แนวเขตป่า และระวังชี้ตรวจสอบแปลงที่ดินที่ติดต่อ คาบเกี่ยว หรืออยู่ในพื้นที่อนุรักษ์
 5. ดำเนินการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้
 6. ดำเนินการโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 7. ปฏิบัติงานร่วมหารือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 8. ดำเนินงานด้านกิจกรรมหรือโครงการพิเศษอื่น ๆ ในพื้นที่อนุรักษ์

6) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  มีหน้าที่ดังนี้

 1. สำรวจติดตามประชากร สถานภาพ และการกระจายของสัตว์ป่า เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ในสัตว์ป่า
 2. 2. วิเคราะห์และจำแนกสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า รวบรวมตัวอย่างสัตว์ป่า เก็บรักษาซากสัตว์ป่าของกลาง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายและทำเครื่องหมายสัตว์ป่า
 3. รวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 4. กำกับ ดูแล ควบคุมและปฏิบัติงานด้านการอนุญาตเกี่ยวกับสัตว์ป่า
 5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า
 6. จัดทำ ควบคุม ดูแล และพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ป่า
 7. ตรวจรักษาให้คำแนะนำ ดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มีการแจ้งครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย
 8. รับแจ้งเหตุและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า
 9. ฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ป่า
 10. ประสานงานในการจัดทำแผนการบริหารการจัดการพื้นที่ของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมาย และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 11. ดำเนินการให้มีการสำรวจ จัดตั้ง ขยายหรือเพิกถอนพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าตามกฎหมาย
 12. พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 13. ประสานงานในด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 14. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ และสื่อความหมาย ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 15.    ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า
 16. การจัดทำฐานข้อมูล บริการข้อมูลให้คำปรึกษา ตลอดจนจัดทำเอกสารเผยแพร่สื่อต่าง ๆ จัดนิทรรศการ และถ่ายทอดความรู้ด้านสัตว์ป่า
 17. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 18. วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ ตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูล สถิติการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
 19. กำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ที่เกี่ยวข้องกับ การแจ้งครอบครองงาช้าง การโอนย้ายสถานที่ครอบครองงาช้าง การขออนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ์งาช้าง
 20. กำกับดูแลผู้ประกอบการร้านค้างาช้าง รับคำขออนุญาตค้างาช้าง ตรวจสอบคำอนุญาตและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ลงทะเบียนรับคำขออนุญาตและออกไปรับคำขออนุญาตออกใบอนุญาตจัดทำเครื่องหมายในกรณีที่ผู้ค้างาช้างร้องขอ รับแจ้งย้ายสถานที่ค้างาช้าง ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ ค้างาช้าง รับแจ้งกรณีผู้ค้างาช้างประสงค์จะเลิกค้างาช้าง
 21. จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ครอบครองงาช้าง ผู้ค้างาช้าง และงาช้างของกลางตามกฎกระทรวง และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงทะเบียนรับแจ้งการครอบครองงาช้างออกเอกสารรับแจ้งการครอบครอง ออกใบรับรองการครอบครอง รับแจ้งโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ แปลสภาพหรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง จัดทำเครื่องหมายงาช้าง
 22. ตรวจปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาข่าวและปราบปรามการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย และประสานงานสายตรวจผู้ประกอบการค้างาช้าง ในการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ
 23. เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการค้างาช้าง ผู้ประกอบการค้างาช้าง และประชาชนผู้สนใจ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          7) ส่วนอุทยานแห่งชาติ  มีหน้าที่ดังนี้

 1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด
 2. บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          8) ส่วนจัดการต้นน้ำ  มีหน้าที่ดังนี้

 1. สำรวจและประเมินทรัพยากรป่าไม้และสมรรถนะที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ
 2. จัดทำสาระบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ
 3. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ต้นน้ำ
 4. กำหนดรูปแบบ เทคนิค และวิธีปฏิบัติในการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดิน น้ำ และป่าไม้
 5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
 6. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการบริหารจัดการ ฟื้นฟูระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ และพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแบบบูรณาการ
 7. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์การจัดการต้นน้ำ ความวิกฤตของลุ่มน้ำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นน้ำ และจากการใช้พื้นที่ต้นน้ำตลอดจนหาวิธีป้องกันและแก้ไข หรือลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
 8. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของชุมชนต้นน้ำ
 9. กำหนดรูปแบบ เทคนิคและวิธีปฏิบัติ ของการมีส่วนร่วม และเครือข่ายในการส่งเสริมชุมชนต้นน้ำ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดมลพิษ โดยการสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นน้ำ
 10. กำหนดรูปแบบ เทคนิคและวิธีปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนต้นน้ำ
 11. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะภูมิปัญญาพื้นบ้าน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาข้อขัดแย้ง  ของชุมชน
 12. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน้ำ

           9) ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  มีหน้าที่ดังนี้

 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันด้านมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อุปสรรคด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเสริมให้ความรู้ชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 4. สร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม (อส.อส.) เรดด์พลัส

          10) กลุ่มงานวิชาการ  มีหน้าที่ดังนี้

 1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้ เห็ดรา สัตว์ป่า และแมลง ที่อยู่ ในพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 2. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. กำหนดพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ไม้ ทั้งในและนอกถิ่นอาศัย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรหลากหลาย ทางชีวภาพที่สำคัญ
 4. ดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด
 5. ดำเนินการกิจกรรมนำร่องพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครอง ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส
 6. ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม และเสริมความแข็งแกร่ง และพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส
 7. ดำเนินกิจกรรมสำรวจ ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า

          11) กลุ่มงานกฎหมาย  มีหน้าที่ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้
 2. ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

          12) ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่ดังนี้

 1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ (MIS) จัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ตแจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดทราบ
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ และให้บริการจัดทำแผนที่กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
 3.  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ จัดนิทรรศการ อบรม แนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสารสนเทศต่าง ๆ
ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort