Select Page

โครงสร้างการบริหารงานและหน่วยงานในสังกัด

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ออกเป็น 9 ส่วน  2 กลุ่มงาน  และ 2 ศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้

      1. ส่วนอำนวยการ
      2. ส่วนอุทยานแห่งชาติ
      3. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
      4. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
      5. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
      6. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
      7. ส่วนจัดการต้นน้ำ
      8. ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
      9. ส่วนประสานงานด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
    10.กลุ่มงานวิชาการ
    11.กลุ่มงานกฎหมาย
    12.ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
    13.ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ที่ 9