Select Page

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

นายประสงค์ สุวรรณโชติ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายปราโมทย์ ราตรี

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายธเนศ อัครชิโนเรศ

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายมงกุฎ ขวาของ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

นายฉลาด ชาญฤทธิเสน

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 

นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายภัทรยศ วิชญพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร   ป่าไม้และสัตว์ป่า

นายวุฒิกุล  งามปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายวินัย บัวศรี

หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย

นางนพมาศ แก้วพรมชัย

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร