Select Page

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

นายประสงค์ สุวรรณโชติ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายปราโมทย์ ราตรี

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายธเนศ อัครชิโนเรศ

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายวุฒิกุล  งามปัญญา

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

นายสุมิตร ซ้อยเพ็ง

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 

นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายภัทรยศ วิชญพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร   ป่าไม้และสัตว์ป่า

นางขวัญจิตร โสภิคชา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายวินัย บัวศรี

หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย

นางนพมาศ แก้วพรมชัย

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort