Select Page

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง ได้จัดฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนต้นน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ จำนวน 50 คน โดยได้ใช้วิทยากรจาก

  1. หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ
    2.ศูนย์สาธิตและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จ.สุรินทร์
    3.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
  2. ขสป. ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ