Select Page

1..ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและวิธีการทำแนวกันไฟกิจกรรมวันรณรงค์ไห้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานสำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักสงฆ์หนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
2.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อสฟป.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 80 คน
3.ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและวิธีการทำแนวกันไฟกิจกรรมวันรณรงค์ไห้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564 จัดโดย อำเภอภูสิงห์ ณ ป่าชุมชนหลังหมู่บ้านกลาง ม.5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

นายบดินทร์ เมธมุทา หัวหน้าสถานีฯ
รายงาน