Select Page

วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 13:15 -15.30 น. ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก การจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สบอ.9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นเลขานุการ และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ. 9 เป็นประธานที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มอบเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม กลุ่มละ 50,000 บาท ดังนี้
1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปลูกผักหวานป่า บ้านนาสีนวน ม.1 ต. นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (โดยอช.ภูผาเทิบ)
2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านคอนสาย ม.5 ต. นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (โดยอช.ภูผาเทิบ)
3) กลุ่มปลูกผักหวานป่า บ้านสามขัว ม.4 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร (อช.ภูผาเทิบ)
4) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มเลี้ยงกบ และกลุ่มเลี้ยงปูนา บ้านไร่พัฒนา ม.2 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (โดยขสป.ห้วยศาลา)
5) กลุ่มปลูกกาแฟ (ภูหญ้าคากาแฟ) บ้านหญ้าคา) ม. 10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี)
6) กลุ่มขายเม็ดกระบกและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหนองผือน้อย ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี (โดยอช.ผาแต้ม และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี)
7) กลุ่มเพาะเห็ด บ้านหนองเจริญ ม.10 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี (โดยอช.ผาแต้ม และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี)
8) กลุ่มทอเสื่อกก บ้านเสาธงชัย ม. 1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (โดยอช.เขาพระวิหาร และโครงการพัฒนาไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี)

น.ส.ศุทรา สุนันทกรญ์ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
รายงาน