Select Page

วันอังคารที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 09.00 – 16.30 น. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.9 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี
โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็นประธาน เพื่อรับรองผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะทำการรังวัดฝังหลักเขตกำหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ และรับรองผลการดำเนินการสำรวจครอบครองที่ดิน ของคณะทำงานการสำรวจการครอบครองที่ดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ ดังนี้

 1. ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่จะดำเนินการรังวัดฝังหลักเขตกำหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ในเขต ขสป.ห้วยศาลา ขสป.พนมดงรัก และอช.เขาพระวิหาร ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
  1.1. ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 หมู่บ้าน 1,442 ราย 1,872 แปลง เนื้อที่
  13,346-3-04 ไร่ 68 เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
  1.2. ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป จำนวน 8 หมู่บ้าน 454 ราย 583 แปลง เนื้อที่ 5,354-3-96 ไร่ 50 เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
 2. ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่จะดำเนินการรังวัดฝังหลักเขตกำหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ในเขต อช.ผาแต้ม อช.ภูจองนายอย อช.แก่งตะนะ ขสป.บุณฑริก-ยอดมน และขสป.ยอดโดม ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
  2.1. ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 หมู่บ้าน 392 ราย 677 แปลง เนื้อที่ 3,120-3-97 ไร่
  160 เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
  2.2. ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป จำนวน 67 หมู่บ้าน 3,964 ราย 4,959 แปลง เนื้อที่ 34,667-1-41 ไร่ 964 เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์
 3. ผลการดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดิน การตรวจสอบ และการบริหารจัดการ ดำเนินการพิจารณาทั้งหมด 3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 13 หมู่บ้าน จำนวน 667 ราย 807 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 5,724 – 0 – 16 ไร่ ดังนี้
  3.1 พื้นที่ ขสป.ยอดโดม พิจารณา 4 หมู่บ้าน จำนวน 120 ราย 131 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 624 – 0 – 37 ไร่
  3.2 พื้นที่ ขสป.บุณฑริก-ยอดมน พิจารณา 5 หมู่บ้าน จำนวน 120 ราย 125 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 963 – 0 – 64 ไร่
  3.3 พื้นที่ อช.แก่งตะนะ พิจารณา 4 หมู่บ้าน จำนวน 427 ราย 551 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 4,136 – 3 – 15 ไร่
  มติที่ประชุม: รับทราบ/เห็นชอบ ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความพร้อมที่จะทำการรังวัดฝังหลักเขตกำหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ และผลการดำเนินการสำรวจครอบครองที่ดินของคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน และจักได้รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป

นายอรุณ สีทา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
รายงาน