Select Page

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน โดยในการนี้ได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

รายงาน : ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร