Select Page

วันพุธที่ 25 พ.ย 63 เวลา 09.00 – 16.30 น. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.9 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน เพื่อรับรองผลการดำเนินการสำรวจครอบครองที่ดิน ของคณะทำงานการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ระดับพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก ขสป.ห้วยศาลา และ อช.เขาพระวิหาร

ดำเนินการพิจารณาทั้งหมด 3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 13 หมู่บ้าน จำนวน 525 ราย 609 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 5,011 – 2 – 03 ไร่ ดังนี้

  1. พื้นที่ ขสป.พนมดงรัก พิจารณา 2 หมู่บ้าน จำนวน 27 ราย 34 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 243 – 3 – 64 ไร่
  2. พื้นที่ ขสป.ห้วยศาลา พิจารณา 5 หมู่บ้าน จำนวน 310 ราย 353 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2,586 – 1 – 70 ไร่
  3. พื้นที่ อช.เขาพระวิหาร พิจารณา 6 หมู่บ้าน จำนวน 188 ราย 222 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2,181 – 0 – 69 ไร่

มติที่ประชุม: รับทราบ/เห็นชอบ ผลการดำเนินการของคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ทั้ง 13หมู่บ้าน และจักได้รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบต่อไป

นายอรุณ สีทา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
รายงาน