Select Page

วันที 25 พฤศจิกายน 2563 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ทหาร พัน. ร. 12 (ร.8 พัน.3) และเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ ณ ฐานปฎิบัติการเสาธงชัย บ.เสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

นายณัฐวุฒิ จินารัตน์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร
รายงาน