Select Page

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จัดประชุมลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROl) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 และ ฝึกทบทวนการใช้แผนที่ จีพีเอส มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หน.ขสป.ภูสีฐาน
รายงาน