Select Page
M2E1L0-0R350B300

วันที่ 25 พ.ย. 63 เจ้าหน้าที่ ชุดลาดตระเวนสำรวจและติดตามความหลากหลายทางสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขสป.พนมดงรัก ได้ดำเนินการเก็บกล้องดักถ่าย Camera Tap ซึ่งติดตั้งดักถ่าย ห้วงระหว่างวันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2563 พบสัตว์ป่าที่สำคัญปรากฎในกล้องดักถ่าย อาทิ

 1. เสือลายเมฆ
 2. กวาง
 3. เนื้อทราย
 4. เก้ง
 5. หมูหริ่ง
 6. แมวดาว
 7. หมาไน
 8. หมาจิ้งจอก
 9. นกโกโรโกโส
 10. นกยางลายเสือ … เป็นต้น

โดยเป็นชนิดสัตว์ป่าที่พบใหม่ จำนวน 1 ชนิด คือ เสือลายเมฆ พบในบริเวณเส้นทางเข้าทุ่งกบาลกะไบ
ซึ่งทุ่งกบาลกะไบ ในปัจจุบันนับแต่มีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตั้งแต่ ปี 2558 สัตว์ป่าที่ปล่อยได้รับการดูแล โดยมีการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ที่เพียงพอแก่สัตว์ป่า และนำไปสู่การแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติ และสัตว์ป่าเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเริ่มจากทีสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก อาทิ หมาไน หมาจิ้งจอก แมวดาว เข้ามาอาศัยในพื้นที่เพื่อล่าสัตว์ที่อ่อนแอเป็นอาหาร จนกระทั่งในวันนี้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขสป.พนมดงรัก พบ “เสือลายเมฆ” ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดกลาง เข้ามาอาศัยในพื้นที่

   เสือลายเมฆ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ในประเทศไทย โดยให้ป่าแถบนี้ไม่เคยพบเสือลายเมฆมาก่อน ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 กว่าปี นับจากจากการสู้รบกันในเขตชายแดนไทย -กัมพูชา และถือเป็นครั้งสำคัญ ซึ่งทำให้พิสูจน์ได้ว่า “โครงการปล่อยสัตว์ป่า คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์” ประกอบกับ “การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ smart patrol” ที่ได้มีกำชับให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด ช่วยให้สัตว์ป่าเหล่านี้รอดพ้นจากภัยคุกคาม และนำมาซึ่งความหลากหลายทางสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกครั้ง

นายบัญชา ประเสริฐศรี หน.ขสป.พนมดงรัก
รายงาน