Select Page

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจเพียงพอตามแนวทางพระราชดำริ และเยี่ยมชมการจำหน่ายและทอผ้าไหม

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 21 มิ.ย. 65 ดังนี้
เวลา 09.00 น. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯ นำสมาชิกกลุ่มทำไม้กวาดจากดอกหญ้า บ้านหนองผือ ม.4 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หมู่บ้านเป้าหมายในโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งเเวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจเพียงพอตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ดการทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำอิฐบล็อกดินประสาน การทำฮอร์โมนผลไม้ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น ณ ศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.00 น. สมาชิกกลุ่มทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเนียนรู้กับกกลุ่มอาชีพทำร่มจากผ้าขาวม้าและกลุ่มทำพรมเช็ดเท้า ณ บ้านโนนใหญ่ ม. 4 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และเยี่ยมชมการจำหน่ายและทอผ้าไหม ณ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สบอ.9/รายงาน