Select Page

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ พืชอาหารป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 สำนักงาน สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ตอ/น) นำ
สมาชิกกลุ่มอาชีพเพาะชำกล้าหมากจองเพื่อจำหน่าย บ้านแก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี พร้อมผญบ. จนท.เทศบาลตำบลนาจะหลวย ครูและนักเรียน รร.สมด็จพระราชชนนี อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ พืชอาหารป่า จำนวน 300 กล้า ชนิดพันธุ์ไม้ เช่น หมากจอง มะไฟ หมาก เสาวรส ลำดวน ยางนา ขนุน ติ้ว ณ วัดป่าห้วยหลวงเจริญธรรม ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์
ผูู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สบอ.9/รายงาน