Select Page

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดบ้านหินสูง

ร่วมกับกองร้อยทหารพราน 2301 ,ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2209 ,คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหินสูง และเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านหินสูง ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด 48P 0551141 1666897

นางขวัญจิตร โสภิตชา
หัวหน้าสถานีฯผู้รายงาน