Select Page

สบอ.9 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมศุนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ทั้งนี้ การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด