Select Page

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.​ 2565​ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ให้การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ

ให้การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการ เรียนรู้กับครูป่าไม้

นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร
หน.สถานีฯ/ผู้รายงาน