Select Page

1) ร่วมกับโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี และ ขสป.บุณฑริก-ยอดมน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ ให้ราษฎรบ้านหญ้าคา ม.10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ปลูกต้นกาแฟพันธุ์อะราบิก้า โดยนายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผอ.สปร. ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกลุ่มภูหญ้าคากาแฟ
2) ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จำนวน 7 คน

นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สบอ.9
รายงาน