Select Page

วันที่ 18 กรกฎาคม. 63 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ตามที่กรมอุทยานฯ ได้ประกาศเปิดสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 ซึ่ง สบอ.9 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 272 ราย และมีผู้สมัครมาทดสอบประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1)
การทดสอบสมรรถนะและสภาพร่างกาย จำนวน 229 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน