Select Page

วันที่ 13 มิ.ย. 63 เครือข่าย อส.อส.โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุมชนบ้านด่านมน ม.4 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หมู่บ้านเป้าหมายในงบประมาณประจำปี 2563 นำโดยนายประสิทธิ์ วรนุช กำนันตำบลนิคมคำสร้อย ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นกล้วยตานี จำนวน 300 ต้น เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับทำพานบายศรี ณ ป่าชุมชนหินสามเส้า ซึ่งอยู่พื้นที่ของโรงเรียนบ้านด่านมน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว