เลือกหน้า

วันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ นำโดยนายปราโมทย์ ราตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะติดตามฯ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร) ในฐานะประธานกรรมการ ศูนย์มาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 มอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดมั่นต่อการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก

ผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนฯ ของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยรวมอยู่ในขั้นที่ดี เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และโปรแกรมมากขึ้น บันทึกรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ที่พบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ยังมีข้อปรับปรุงในเรื่องของความสับสนต่อการบันทึกข้อมูลบางประเภท ซึ่งทางคณะติดตามฯ ได้ให้คำแนะนำเรียบร้อย