Select Page

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

นายธานนท์ โสภิตชา

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายปราโมทย์ ราตรี

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายธเนศ อัครชิโนเรศ

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายมงกุล ขวาของ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

นายฉลาด ชาญฤทธิเสน

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 

นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายภัทรยศ วิชญพงศ์

ผู้อนำวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร   ป่าไม้และสัตว์ป่า

นายประสงค์ สุวรรณโชติ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายวินัย บัวศรี

กลุ่มงานกฏหมาย

นางนพมาศ แก้วพรมชัย

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร