Select Page

วันที่ 17 พ.ย. 63 สบอ.9 (อุบลราชธานี) ประชุมพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 เป็นประธาน
และคณะกรรมการ หน่วยงานในท้องที่ ดังนี้
1 ผู้แทน กอรมน. ภาค 2
2 ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 25
3 ผู้แทน กองบังคับการตำรวจภูธร จ.สุรินทร์
4 ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
5 ผู้แทน ทสจ. สุรินทร์
6 ผู้แทน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา
7 ผู้แทนภาคประชาชน
และ ผอ.ส่วน สังกัด สบอ.9

โดยได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บ้านหนองจูบ ม.2
  2. บ้านโคกแสลง ม.7
  3. บ้านหนองตาเลิ๊ป ม.14
  4. บ้านไทยสันติสุข ม.16 จ.สุรินทร์ คือ
    **คณะกรรมการทุกท่านมีมติเห็นชอบในการพิจารณาการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.สุรินทร์ ทั้ง 4 หมู่บ้าน
    ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากผู้แทนภาคประชาชน คือ อยากให้มีเอกสารที่แสดงว่าผู้มีสิทธิทำกิน เป็นผู้มีสิทธิ เพื่อนำไปแสดงขอใช้สิทธิเกี่ยวกับการปลูกยางพารา และสิทธิอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน

การประชุมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ. 9
รายงาน