Select Page

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9
นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.บ้านปากลา อ .โขงเจียม จ.อุบลราชธานี การนี้ ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้
1.ให้จัดทำโครงการร่วมระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน และจังหวัดอุบลราชธานี ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลา ปริมาตรดิน 11,000 ลบ.ม.โดย พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งอุทยานแห่งชาติผาแต้มจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุมัติต่อไป
2.ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ
โดยพื้นที่บ้านโหง่นขามตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จะได้พิจารณาสั่งการให้อุทยานแห่งชาติผาแต้มดำเนินการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ผอ.สบอ.9 รายงาน