Select Page

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กำหนดจัดประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยในการประชุมครั้งนี้มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้
ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย