Select Page

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่ภายในสำนักฯ
ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “โนอึล” ทำให้สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยเศษไม้ ใบไม้ เพื่อเป็นการเคลียร์สภาพพื้นที่ พร้อมทำงานและเตรียมพร้อมวันจัดงานเกษียณอายุราชการ โดยให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนร่วมกันทำความสะอาดในส่วน กลุ่ม ศูนย์ และพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย