Select Page

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นการต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีการอบรมเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การเขียนบันทึกจับกุม การจัดเก็บไม้ของกลาง​ การจัดทำสารบบคดี และได้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุม 4 กรณี ได้แก่​ กรณีทำไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์, กรณีจับรถขนไม้ได้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, กรณีล่าสัตว์ป่า​ และกรณีบุกรุกแผ้วถางป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึกจับกุม การลาดตะเวนเชิงคุณภาพ และให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่ามีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องจากวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ในการปิดโครงการ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย