Select Page

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนร่วมกันทำความสะอาดในส่วน กลุ่ม ศูนย์ และพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย