Select Page

ขสป .ห้วยศาลา ได้สนธิกำลัง เพื่อทำการพิสูจน์ทราบและทำการป้องกันและปราบปราม ตามอำนาจหน้าที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนี้
1. จนท กองร้อย อส.อำเภอภูสิงห์ ที่ 19 จำนวน 10 นาย
2. จนท กองร้อย ตชด ที่ 224 จำนวน 7 นาย
3.จนท ขสป.ห้วยศาลา จำนวน 24 นาย
การลาดตระเวน ได้รับการปล่อยแถวกำลังพล โดยท่านนายอำเภอภูสิงห์ (นานอรรถพล อรรคบุตร )เมื่อเวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการ ขสป.ห้วยศาลา และทำการซักซ้อมแผนการปฎิบัติและปล่อยกำลังพล ที่ หน่วยฯทะนัมเจ็น เมื่อเวลา 09.00 น.

นายสาธิต พันธุมาศ หน.ขสป.ห้วยศาลา
ผู้รายงาน