Select Page

เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ตามแผนการลาดตระเวนประจำเดือน สิงหาคม 2563 ตรวจสอบไม้ที่ถูกลักลอบตัดโค่นในครั้งก่อนยังอยู่ในสภาพเดิม และไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด
ทำการบินตรวจสอบสภาพป่าตามแผนบินรอบเดือนสิงหาคม 2563 เที่ยวที่ 10 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย