Select Page

ขอให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกนาย
ให้พบเจอ แต่สิ่งที่ดี
ให้ได้รับพรจากป่า ถึงสวรรค์
ผลของการกระทำที่ดี
ที่ช่วยปกป้องป่า และสัตว์ป่า
ให้ได้รับผลดี ผ่านปัญหาอุปสรรค ทำงานอย่างมีความสุข
ครอบครัวมีความสุข
สุขอย่างพอเพียง
ขอให้ บุญรักษา
ทุกคนทุกทุกนาย ครับ
ขอมอบบทเพลง
“ คน พิทักษ์ป่า “
แทนคำขอบคุณ อีกครั้ง

ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ผู้พิทักษ์ป่า