Select Page

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ขยายพันธุ์หญ้าไม้กวาด หรือตองก๋ง (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ต้นยู) จำนวน 70 กอ ณ แปลงสาธิตบริเวณสระหนองผือ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อให้กลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ “กลุ่มทำไม้กวาด” (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ได้นำดอกหญ้าไปทำไม้กวาด เพื่อลดการพึ่งพิงป่าด้วยการผลิตวัตถุดิบในการผลิตไว้ใช้เองช่วยแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ และช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุดิบจากการซื้อดอกหญ้าจากแหล่งอื่น