เลือกหน้า

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า บ้านน้อมเกล้า ณ บริเวณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านน้อมเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และป่าชุมชนบ้านน้อมเกล้า ท้องที่บ้านน้อมเกล้า หมู่ที่ ๑๑ ต. บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน ๓๐๐ ต้น อาทิ ไผ่รวก ประดู่ มะค่าโมง มะขาม แค และจามจุรี โดยนายบรรลุ จันทหัวโทน กำนันตำบลบุ่งค้า เป็นประธานในพิธี นายเรืองชัย แดงบุตร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่าบ้านน้อมเกล้า กล่าวรายงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านน้อมเกล้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ .อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เทศบาลตำบลบุ่งค้า ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ประชาชนและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อมเกล้า รวมจำนวน ๑๒๐ คน

พร้อมนี้ ได้ทำพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้คณะกรรมการเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า บ้านน้อมเกล้า เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการของเครือข่าย ฯ ต่อไป และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)