เลือกหน้า

วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ นำโดยนายปราโมทย์ ราตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะติดตามฯ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 มอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดมั่นต่อการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก มีระยะเวลาในการออกปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 คืน เพื่อให้การลาดตระเวนเป็นไปได้อย่างครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด

ผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนฯ ของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยรวมอยู่ในขั้นที่ดีมาก มีการพัฒนาที่ดีมาก เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และโปรแกรมมากขึ้น บันทึกรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ที่พบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สามารถรวมชุดเพื่อลาดตระเวนไปยังพื้นที่ชายแดนที่เข้ายากและเสี่ยงภัยจากกับระเบิดสูง แต่ยังมีข้อปรับปรุงในเรื่องของการหลงลืมเลือกรูปแบบการเดินทางในแบบบันทึกข้อมูล บางชุดไม่เข้าใจการเปลี่ยนเส้นทางการเดิน ซึ่งทางคณะติดตามฯ ได้ให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว