Select Page

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ...

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า...

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายเพื่อไปวางผังสิ่งก่อสร้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ ของ ขสป. ทั้ง 6...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...